REGULAMIN OBIEKTU

Regulamin Domu Wczasowego Justyna

Mając na uwadze zapewnienie Państwu komfortowego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie Regulaminu .

§ 1 Przedmiot Regulaminu

1.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Wczasowego Justyna przy ul: Droga Rybacka 14, Jastrzębia Góra.

2.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gościa

i domu wczasowego oraz zasady przebywania na terenie obiektu.

3.

Regulamin dostępny jest w recepcji głównej i na stronie internetowej obiektu

www.wczasy-justyna.pl.

4.

Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem następuje w momencie dokonania

rezerwacji, wpłaty zadatku, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty

zgłoszeniowej.

§ 2 Rezerwacja

1.

Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez dom wczasowy ustalonej kwoty zadatku.

2.

Rezerwacja pobytu zachowuje ważność w dniu planowanego przyjazdu do godziny 24:00.

Po upłynięciu wskazanej godziny rezerwacja zostanie anulowana.

Aby uniknąć anulacji rezerwacji, należy zgłosić recepcji późniejszy przyjazd.

3.

Informacje o warunkach anulowania rezerwacji lub skrócenia pobytu zawarte są

w Regulaminie Rezerwacji znajdującym się na stronie

www.wczasy-justyna.pl.

Skrócenie pobytu lub niepojawienie się w domu wczasowym nie powoduje zwrotu

należności za niewykorzystane świadczenia, chyba, że skrócenie pobytu lub niepojawienie się w domu wczasowym było wynikiem okoliczności mających charakter siły wyższej lub wypadku losowego. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim spoczywa na osobie, która wnioskuje o zwrot należności.

§

3

Doba hotelowa i zgłoszenie pobytu

1.

Pokój jest wynajmowany na doby.

Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

2.

Życzenia przedłużenia doby noclegowej należy zgłosić w

recepcji do godziny 10:00 w dniu poprzedzającym wyjazd.

3.

Dom Wczasowy uwzględnia życzenia przedłużenia doby noclegowej w miarę dostępnych pokoi.

4.

Przedłużenie doby noclegowej podlega opłacie w wysokości 50% stawki podstawowej i trwa maksymalnie do godziny 19.00.

5.

Jeżeli Gość bez uzgodnienia z recepcją zatrzyma pokój po godzinie 10:00 w dniu wyjazdu,

będzie to traktowane jako nieuprawnione

przedłużenie doby noclegowej i podlega opłacie

odszkodowawczej w wysokości

50% stawki podstawowej.

6.

Uiszczenie opłaty określonej w punkcie 5 nie uprawnia Gościa do pozostania w pokoju.

7.

Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu rezerwując pokój, przyjmuje się, że pokój został

wynajęty na jedną dobę.

8.

Życzenia przedłużenia pobytu na kolejną dobę/doby Gość powinien zgłosić

w recepcji do godziny 10:00 w dniu poprzedzającym wyjazd.

9.

Dom Wczasowy uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępnych pokoi.

10.

Każdy Gość korzystający z noclegu zobowiązany jest do dokonania czynności

zgłoszenia pobytu poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podania swoich podstawowych danych osobowych i podpisania karty zgłoszeniowej..

11.

Dom Wczasowy ma prawo do pobrania

kaucji w gotówce do kwoty należności za cały pobyt.

12.

Dom Wczasowy może odmówić przyjęcia lub zakończyć świadczenie usług

przed końcem pobytu Gościa, który rażąco naruszył Regulamin Domu Wczasowego Justyna lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektu.

13.

Dom Wczasowy Justyna może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

§

4

Usługi Domu Wczasowego Justyna

1.

Dom Wczasowy świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.

2.

Dom Wczasowy ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego, nieskrępowanego wypoczynku Gościa, zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną obsługę, wykonanie napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa w pokoju, a w

przypadku jego obecności tylko wówczas,

gdy wyrazi zgodę i życzenie.

3.

Dom Wczasowy Justyna na życzenie Gościa świadczy nieodpłatnie usługi:

udzielanie informacji związanych z pobytem oraz podróżą,

przechowywanie bagażu Gości zgłoszonych na pobyt w domu wczasowym.

zamówieni taksówki,

wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

§ 5

Pokój

1.

W domu wczasowym obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.

2.

Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.

3.

Osoby niezgłoszone na pobyt mogą przebywać w pokoju Gościa od godziny 7:00

do godziny 22:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.

4.

Przebywanie w pokoju osób niezgłoszonych na pobyt po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby rezerwującej pobyt na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.

5.

Ze względów bezpieczeństwa, każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić

zamknięcie drzwi i okien.

6.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach

grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.

7.

W pokoju nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji,

materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.

8.

Gościom zabrania się wynoszenia poza teren domu wczasowego przedmiotów stanowiących wyposażenie domu wczasowego. Nie dotyczy to leżaków, parawanów, koców przeznaczonych na wypoczynek na plaży.

9.

Za zgubienie klucza do zamka pobierana jest opłata 40zł netto

§ 6

Odpowiedzialność domu wczasowego

1.

Dom wczasowy ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2.

Dom wczasowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów znajdujących się na terenie parkingu a także nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

§ 7

Odpowiedzialność Gościa

1.

Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług domu wczasowego nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady dom wczasowy może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.

2.

Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie domu wczasowego pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

3.

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub

zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domu wczasowego powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

4.

Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej

stwierdzeniu.

5.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niezasadnego wywołania alarmu pożarowego.

§ 8 Reklamacje

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być zgłaszane osobiście w recepcji , na bieżąco w trakcie trwania pobytu, a najpóźniej w dniu wyjazdu.

2.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez dom wczasowy w miarę możliwości w dniu jej złożenia,a najpóźniej w ciągu trzech dni od jej złożenia.

§ 9

Postanowienia dodatkowe

1.

Dom wczasowy przechowa przedmioty pozostawione przez Gościa przez dwa miesiące, po upłynięciu tego terminu przedmioty zostaną przekazane do fundacji charytatywnej. Artykuły spożywcze oryginalnie zapakowane będą przechowywane przez 24 godziny, inne podlegają zniszczeniu w trakcie sprzątania pokoju.

2.

W przypadku otrzymania przez dom wczasowy dyspozycji wysyłki

pozostawionej rzeczy, dom wczasowy wyśle

rzecz na wskazany przez Gościa adres i na koszt Gościa.

3.

W domu wczasowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, również na balkonach (za wyjątkiem wyznaczonych w tym celu miejsc). Za złamanie zakazu palenia Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 200 zł.

4.

Na parterze domu wczasowego znajduje się kącik dla dzieci. Zasady korzystania z niego

zawarte są w Regulaminie znajdującym się w sali zabaw dla dzieci

6.

W częściach wspólnych domu wczasowego,tj.

korytarze , sala zabaw ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami typu:

hulajnoga, rower, deskorolka, łyżworolki, segway itp.

7.

W każdym pokoju i holu istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu.

8

Parking na terenie domu wczasowego jest bezpłatny. Dom wczasowy nie gwarantuje

dostępności miejsc parkingowych.

Życzymy Państwu miłego pobytu

Właściciele Domu Wczasowego Justyna